NourbakhshMath.ir


باهوش!!

Image 04

 

آزمون

آزمون های اینترنتی: به زودی

حکایت

کودکی گاوس (ریاضیدان آلمانی)

آموزگار گاوس، در دبستان، برای سرگرم کردن شاگردان به آنان گفت شماره‌های 1 تا 100 را با هم جمع کنند؛ گاوس خردسال پاسخ درست را در چند ثانیه با به کارگیری یک بینش ریاضیاتی چشمگیر به دست آورد. او دانست که با جمع کردن دو به دوی عبارت‌ها از دو سر فهرست شماره‌ها پاسخ هر یک از این جمع‌ها برابر خواهد شد:

100+1=101; 99+2=101, 98+3=101, ...

و برای جمع کل هم خواهیم داشت:

50×101 !!

تماس با ما